Umelke podľa jej majiteľa vraj hrozí zánik

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

V súvislosti s odľahčením dopravnej situácie na bratislavskom Starom moste sa objavili úvahy o odklonení jazdného pruhu smerom z Petržalky do centra mesta. Ten by mal prechádzať dosiaľ nevyužitým priestorom medzi Umeleckou besedou Slovenska a budovou ministerstva vnútra na Pribinovej ulici.

Slovenská výtvarná únia, ako majiteľ „Umelky“, však s takýmto riešením rozhodne nesúhlasí. Koncom marca k tomuto problému prijala uznesenie aj Rada Slovenskej výtvarnej únie, ktorá vyjadrila súhlas s doterajším postupom vedenia výtvarnej únie vo veci námietok proti výstavbe zjazdovej rampy zo Starého mostu.

Funkcionalistický objekt Umeleckej besedy Slovenska je architektonickým unikátom, ktorý je ako kultúrna pamiatka zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok i ako objekt centrálnej pamiatkovej zóny. Rada Slovenskej výtvarnej únie sa vo vyhlásení pozastavuje nad konaním Národného pamiatkového a krajinného centra ako ochrancu kultúrneho dedičstva, ktoré už vlani súhlasilo s výstavbou komunikácie. A to aj napriek tomu, že objekt „Umelky“ a jeho záhrada sú už v súčasnosti devastované nadmernými nepriaznivými účinkami dopravy. Únia sa domnieva, že výstavba ďalšej cestnej komunikácie by spôsobila zánik historického objektu.

Z týchto dôvodov už dlhšie žiada príslušné orgány vykonať monitoring vplyvu dopravy na objekt Umeleckej besedy s komplexným vyhodnotením tak , aby bol rešpektovaný zákon o životnom prostredí, stavebný zákon, zákon o ochrane kultúrnych pamiatok, vrátane platných noriem a hygienických predpisov. Rada Slovenskej výtvarnej únie apeluje v uznesení na kompetentné orgány, aby v ďalších krokoch riešili problematiku tak, aby dočasné a čiastkové záujmy neboli nadriadené záujmom principiálnym, komplexným a nadčasovým. Nech sa neopakujú nenapraviteľné chyby ako v prípade dopravnej tepny v blízkosti Dómu sv. Martina, nech sa zachová kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

(brn)

Odklonenie premávky zo Starého mostu poza Umelku podľa jej majiteľa povedie k jej zániku.
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?