Hromadný nález keltských mincí Eraviskov

29.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V súvislosti s definitívnou pamiatkovou úpravou nádvoria stredného hradu Devín tu začalo Mestské múzeum v Bra­tislave realizovať v minulom roku revízny archeologický výskum.

Toto miesto už v rokoch 1936-38 skúmali Ján Eisner s Václavom Menclom. V priestore medzi ruinami renesančného paláca a hradnou studňou vtedy odkryli základy rímskej stavby, ktorej vznik datovali do tretej štvrtiny 4. storočia.

Keďže sa v areáli hradu Devín od roku 1965 vykonáva systematický archeologický výskum, je žiaduce vo výskume pokračovať a doskúmať doteraz nedotknuté plochy nádvoria stredného hradu. Ďalším dôvodom je spresnenie datovania základov rímskej stavby z hľadiska súčasných vedomostí.

Po opätovnom odkrytí základov rímskej stavby sa potvrdilo, že stavba má rozmery 13,5 x 9 metrov, pričom jedna stena má polkruhovitú apsidu. Pri čistení muriva apsidy z exteriéru sa v jej bezprostrednej blízkosti našla sivá v ruke vymiesené nádobka dvojkónického tvaru, ktorej obsah pozostával zo 70 kusov mincí rôznych veľkostí pokrytých krustou ťažko odstrániteľného chloridu strieborného. Celý nález váži 217 gramov, pri priemernej hmotnosti jednej mince 3,10 gramu.

V náleze sa nachádza niekoľko typov mincí, ako aj ich variantov. Podľa zachovanosti ide o dva druhy mincí - jedny pravdepodobne neboli dlho v obehu, pretože majú ostrú kresbu a kruhovitý tvar, - druhé boli razené excentricky a na portréte je evidentné opotrebovanie obehom. Tento hromadný nález 70 mincí patrí keltskému kmeňu Eraviskov, ktorí v druhej polovici 1. storočia pred Kristom sídlili v severozápadnom cípe Zadunajska - v Maďarsku.

Hlavným centrom Eraviskov bolo oppidum v Budapešti, ktoré kontrolovalo dunajský prechod. Pôvod Eraviskov nie je presne známy. Možno sa presunuli pred polovicou 1. storočia z oblasti dolného Ipľa, alebo je ich pôvod v hraničnom priestore medzi neskoršou Panóniou a Norikom. Niektorí bádatelia ich príchod spájajú s posunom Bójov. Vzťah k Bójom dokladajú okrem iného aj osobné mená. Eraviskovia razili v posledných desaťročiach 1. storočia pred Kristom vlastné mince označené menom kmeňa.

Na naše územie sa mince dostávali rozvinutým obchodom. V Devíne signalizujú mocenské zmeny, ktoré nastali po zlome letopočtu. Na jednej strane tu boli zvyšky keltského obyvateľstva, na druhej strane tu vznikol veľký záujem Rimanov o ovládnutie tejto strategicky dôležitej oblasti.

Veronika Plachá, Mestské múzem v Bratislave

V tesnej blízkosti základov rímskej stavby na nádvorí stredného hradu sa našiel unikátny hromadný nález mincí keltského kmeňa Eraviskov.
FOTO - Veronika Plachá

Páčil sa vám článok?