Prvý zväzok Dejín slovenského divadla od Vladimíra Štefka uvedie do života Milan Lasica

29.1.2019

Zdroj: FB BHS

Páčil sa vám článok?

Dlho očakávaná publikácia komplexne pokrývajúca slovenské divadlo do roku 1948 je už v predaji. Do života ju jej vydavateľ Divadelný ústav uvedie na slávnostnej prezentácii vo štvrtok 31. januára 2019 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave za účasti jej autorov.

Vydanie prvej časti Dejín slovenského divadla Divadelným ústavom je vyvrcholením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením profesora Vladimíra Štefka. Dejiny slovenského divadla majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim dielom. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva síce nebolo možné vtesnať všetky udalosti, premiéry, festivaly, všetky osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, ide však o výber toho najpodstatnejšieho z éry slovenského profesionálneho divadla.

Prvý zväzok poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, je zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a podaný v dejinných súvislostiach. Druhý zväzok Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000) plánuje Divadelný ústav vydať v roku 2020.

Slávnostná prezentácia publikácie Dejiny slovenského divadla I. sa uskutoční 31. januára 2019 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave s účasťou autorov publikácie. V programe budú účinkovať Bratislava Hot Serenaders a Milan Lasica, moderovať bude herečka Lucia Hurajová.

Autor Vladimír Štefko na margo vydania vzácnej knižnej publikácie uviedol: „Dejiny slovenského profesionálneho divadla sa začali písať po roku 1920, keď administratívno-politickým rozhodnutím vzniká Slovenské národné divadlo v novom hlavnom meste Slovákov, v Bratislave. Pre nerozvinutosť domácich pomerov si toto teleso musí vypomáhať silami vyspelejšími, napokon v žičlivejších pomeroch sa rozvíjajúcej divadelnej kultúry českej. Základy sa však položili a napriek najrozličnejším prekážkam sa slovenské divadelníctvo doslova rozbehlo, aby za dve desaťročia preklenulo základné handicapy vývinu. Nebolo to jednoduché, na tejto ceste bolo veľa starostí i prekážok – o tom je táto publikácia. Neskrýva svoju ambíciu byť dejinami syntetickými. Znamená to, že v jednej knihe chce obsiahnuť ten najširší výber zo širokej škály faktov, udalostí, osobností tvorcov, vyrovnať sa, či pochopiť zložitosti a čo najúprimnejšie sa blížiť k méte historiografie – pravde. Znamená to, že sa zaoberá všetkými druhmi, žánrami a typmi divadelných aktivít, hľadajúc medzi nimi očividné i diskrétne súvislosti. A nevynecháva ani to, ako sa na zdarnom vývine podieľalo publikum. (...) Predkladá teda aj obraz o dráme, dramaturgii, réžii, herectve, scénografii, hudbe, speve a tanci a aj o teatrologickej reflexii. Aj o tom, v akom prostredí sa divadlo rodilo a rozvíjalo. V oboch vetvách divadelnej existencie – v profesionálnom i v divadle hranom z ochoty či z lásky (a to už od tridsiatych rokov prinášalo mnohé pozitívne podnety).

Publikácia odkazuje aj na odbornú literatúru, kritické reflexie, archívy a svedectvá v úsilí prihotoviť komplexnejší materiál. Odkazuje aj na tie zdroje a pramene, ku ktorým má kritické stanovisko s odhodlaním poskytnúť zvedavému a vnímavému čitateľovi šancu na vlastnú konfrontáciu. Hoci naša divadelná kultúra je v porovnaní s velikánmi divadelných kultúr mladá, naplniť ambície nie je možné v jedinom zväzku. Prítomná publikácia sleduje dejiny a deje od našich najstarších čias do roku 1948, keď v kontinuite vznikla veľká ruptúra nastolením tzv. socialistického realizmu. Druhý zväzok Dejín slovenského divadla sa bude zaoberať divadelníctvom od roku 1948 po koniec tisícročia.“

(ts)

Páčil sa vám článok?