33. Vinohradnícka a vinárska veda a výskum

7.10.2006
0
Páčil sa vám článok?

Vedecké a výskumné ústavy so sídlom v Bratislave, ktoré sa zaoberajú vinohradníckou a vinárskou problematikou dosiahli v minulom storočí významné úspechy.

Už v roku 1920 bol v rámci Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych založený Ústav pre agropedológiu. Jeho riaditeľom bol v roku 1938-1945 vinársky odborník Viktor Pecho - Pečner, ktorý bol súčasne primátorom mesta Bratislavy. Tento ústav sa zaoberal aj problematikou pôdnych podmienok pre pestovanie viniča. V tom istom roku bol v Bratislave založený aj Výskumný ústav ovocinársko-záhradnícky, ktorého riaditeľom bol ovocinársky odborník Viktor Buchta. Ústav sa zameral aj na problematiku vinohradníctva, najmä pestovania stolového hrozna.

V roku 1924 bol na Matúškovej ulici založený pod vedením riaditeľa S. Kopala Vinársky ústav tiež v rámci Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych, ktorý bol v roku 1956 premenovaný na Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky a začlenený do SAV (jeho riaditeľom bol L. Laho). V roku 1977 bol tento ústav premenovaný na Komlexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (jeho riaditeľom bol do roku 1990 A. Vereš), ktorý sa stal gestorom rozvoja vinohradníctva a vinárstva na Slovensku a určitý čas aj v Čechách a na Morave. Mal podriadené výskumné stanice v Modre, M. Tŕní, Skalici, Mutěniciach a v Karštejne.

Tento ústav dosiahol významné úspechy najmä v šľachtení nových odrôd viniča a v udržiavaní genofondu viniča (D. Pospíšilová), vo výskume nových metód výroby vína (E. Minárik, L. Laho, A. Navara a ďalší). Významne prispel aj k rozvoju nášho vinohradníctva vypracovaním rajonizácie viniča (A. Kišon a R. Hanák a kol.), v poradenstve pre vinohradnícku prax v oblasti výživy, ochrany a mechanizácie, v kontrolnej a publikačnej činnosti a pri výchove vinohradníckych a vinárskych kádrov.

Ústav obhospodaroval aj vinohrad a jeho kvalitné vína získali viaceré ocenenia na medzinárodných i domácich súťažiach. Zorganizoval aj ako stály člen Medzinárodnej organizácie pre vinohradníctvo a víno v Paríži 5 medzinárodných konkurzov vín a viacero vedeckých konferencií. V roku 2005 ústav zrušili a jeho kompetencie prevzal Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch.

K rozvoju vinohradníctva prispeli aj výskumné ústavy so sídlom v Bratislave: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Výskumný ústav závlahového hospodárstva, Výskumný ústav potravinársky a Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Viliam Horniak
(Pokračovanie nabudúce.)

Páčil sa vám článok?