32. Vzdelávanie vinohradníkov a vinárov

7.10.2006
0
Páčil sa vám článok?

Vzdelávanie v školách sa traduje v Bratislave už od 13. storočia. Bola to najprv kapitulská škola (dómska) a 3 farské školy. V roku 1365 dal richtár Jakub II. postaviť školu pri dóme na vlastné náklady.

Za vlády rakúskych cisárov a uhorských kráľov Jozefa II. (1780-1790) a po ňom i Františka I. (1792-1835) nastal v Prešporku nevídaný rozvoj školstva a vzdelávania. Základné vzdelanie poskytovali deťom viaceré ľudové školy, prevažne cirkevné. V niektorých školách financovaných mestom sa vyučovali vo vyšších ročníkoch v prírodovedných predmetoch aj základy vinohradníctva a vinárstva, lebo značná časť obyvateľov mesta mala prevažnú časť príjmov z predaja vína. Bolo to najmä v cirkevných školách rádov, ktoré vlastnili, alebo mali v prenájme vinohrady, alebo dostávali dary a dávky vo víne a mali preto záujem o vyučovanie týchto predmetov.

Napríklad klarisky dostali od kráľa Ondreja III. v roku 1278 vinice, ktoré obhospodarovali do roku 1782. Jezuiti vlastnili viacero viníc v Devíne a v Kittsee. Vinice vlastnili aj františkáni a uršulínky. Vinohradníctvo a vinárstvo sa prednášalo aj v jezuitskom gymnáziu a evanjelickom lýceu a na stredných školách pre dievčatá, ktoré patrili uršulínkam a notredamkám.

Po vydaní patentu o zrušení nevoľníctva bola v roku 1884 založená prvá dvojročná vinohradnícka a záhradnícka škola na Slovensku, ktorá bola v Bratislave na terajšej Matúškovej ulici. Zásluhu na jej založení mal bratislavský vinohradnícky a vinársky spolok a tiež dotácia zastupiteľstva mesta Bratislavy na jej vybudovanie a kúpu pozemku v hone Vierzieger (terajší Horský park) v sume 24 000 zlatých. Jej prvým riaditeľom bol Károly Engelbrecht a prax vo vinohrade viedol K. Lunczer.

Škola mala aj internát na terajšej Sasinkovej ulici 26. Vyučovalo sa pôvodne v maďarskom jazyku 48 hodín týždenne, pričom prevládali praktické cvičenia. V rokoch 1884-1919 ju absolvovalo 413 žiakov, z toho len 38 Slovákov. V roku 1923 bola škola zoštátnená a premiestnená do Modry, kde pôsobí aj v súčasnosti ako Stredná poľnohospodárska technická škola.

Po roku 1923 nebola v Bratislave žiadna vinohradnícka škola. Vysokoškolské vzdelanie v odbore bolo čiastočne na Kráľovskej akadémii v Prešporku, ktorá bola založená v roku 1777. V rokoch 1941-1945 sa vinohradníctvo a vinárstvo v Bratislave prednášalo na Slovenskej vysokej škole technickej. V súčasnosti sa vychovávajú odborníci z oblasti vinárstva na Chemicko-technologickej fakulte STU pod vedením profesora Fedora Malíka.

Viliam Horniak
(Pokračovanie nabudúce.)

Páčil sa vám článok?