Prvé materské školy vznikli v roku 1830

1.11.2008
0
Páčil sa vám článok?

V devätnástom storočí sa objavili už začiatky priemyselnej revolúcie, ktorá postupne menila nielen hospodársky, ale aj spoločenský charakter strednej Európy, teda aj vrátane Uhorska.

Tomu sa prispôsobila školská politika, ktorej pozitívnou črtou boli začiatky budovania siete odborných škôl a reálnych gymnázií, vytvorili sa začiatky výchovy detí predškolského veku a vznikalo aj sústavnejšie vzdelávanie dievčat a učňov.

Nové smernice Ratio educationis z roku 1806 určili povinnú dochádzku detí od šiestich do dvanástich rokov veku. Dĺžka štúdia na gymnáziách sa predĺžila na 6 rokov a po roku 1849 až na 8. Ľudové školy mohli zakladať jednotlivé mestá, cirkvi a spolky. Zakladali sa nové stredné odborné školy so zameraním na obchod, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo a tiež dvojtriedne a trojtriedne učňovské školy.

Do školskej sústavy patrí aj predškolské vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov veku. Prvé materské školy založila v Bratislave grófka Terézia Brunswicková (milenka van Beethovena) v roku 1830 na Valonskej ulici a na Vydrici. Ďalšie materské školy (ovody) vznikali po vydaní školského zákona z roku 1891, ktorý uložil mestám a obciam zakladať materské školy. Ich počet sa zvyšoval s rastom zamestnanosti žien. Učiteľky pre materské školy sa pripravovali v dvojročnom kurze (tzv. preparandia). Prvý takýto kurz zriadila Mária Terézia v roku 1842 pri evanjelickom lýceu..

V tomto storočí vznikli aj prvé reálky. V roku 1850 bola na Kozej ulici zriadená prvá reálka v Uhorsku. V roku 1895 vznikla Štátna vyššia reálna škola na Zochovej ulici. V roku 1883 bolo na Dunajskej ulici založené dievčenské gymnázium. V tom istom roku bolo bratislavské lýceum premenované na gymnázium. Vzniklo aj ďalšie gymnázium v kláštore klarisiek.

V 19. storočí vznikali aj tieto prvé stredné odborné školy: V roku 1851 trojročná škola pre dentistov, v roku l869 Cisársko-kráľovská pechotná kadetná škola, v roku 1881 vznikla v Kláštore uršulíniek 4-ročná učiteľská prípravka, v roku 1884 vznikli Štátna vinohradnícka škola, Kráľovsko-uhorská pôrodnícka škola a škola telesnej výchovy a šermu Ferdinanda Martinengu, v roku 1887 vznikla Stredná priemyselná škola a v roku 1895 Vyššia obchodná škola. V roku 1876 vznikla prvá plnohodnotná univerzita Uhorská alžbetínska vedecká univerzita.

Od roku 1884 sa začali zakladať verejné učňovské školy. Dovtedy vyučovalo učňov v Bratislave 45 majstrov vo svojich vlastných prevádzkach.

Viliam Horniak a Viera Hupková
(Pokračovanie nabudúce)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie