Na čo nezabudnúť, keď vystavujete faktúru

9.1.2023

Zdroj: shutterstock

Páčil sa vám článok?

(pr) Pri vystavovaní faktúry nezáleží na tom, či sa živíte ako remeselník, alebo programujete mobilné aplikácie. Podstatné je, či ste platiteľom DPH, alebo vediete účtovníctvo. Zopakujte si, aké údaje patria na faktúru.

Ak za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov nedosiahnete obrat aspoň 49 790 eur, pravdepodobne nie ste platiteľom DPH. V tom prípade je pre vás vystavenie faktúry jednoduchšie než u platiteľov DPH. A ešte menej povinností majú podnikatelia, ktorí nevedú účtovníctvo a uplatňujú si paušálne výdavky. Na jednotlivé situácie sa pozrieme postupne.

Ako je to u neplatiteľov DPH, ktorí nevedú účtovníctvo

Títo živnostníci majú fakturovanie najľahšie. Obchodný zákonník im nariaďuje, aby na dokladoch uvádzali údaje o dodávateľovi, t. j. o sebe. Konkrétne musí na každej vystavenej faktúre byť:

 • meno a priezvisko (v prípade SZČO) alebo názov firmy (v prípade, že podnikajú ako s. r. o.),
 • fakturačná adresa, t. j. sídlo,
 • IČO,
 • označenie registra, v ktorom ste ako podnikatelia zapísaní, spolu s číslom zápisu (obchodný register, živnostenský register a pod.).

Ak si neplatiteľ DPH bez účtovníctva chce uľahčiť priebeh prípadnej kontroly z daňového úradu, mal by na faktúrach uviesť aj tieto informácie:

 • informáciu Nie som platiteľ DPH,
 • údaje o odberateľovi (v rovnakom rozsahu ako u dodávateľa),
 • slovné a číselné označenie dokladu (napríklad Faktúra 2021001),
 • popis tovaru alebo služby, za ktoré je faktúra vystavená,
 • cenu,
 • dátum vystavenia faktúry.

Čo neplatitelia DPH, ktorí vedú účtovníctvo

Vedením účtovníctva sa faktúry stávajú účtovnými dokladmi. Preto sa vystavovanie dokladov riadi zákonom o účtovníctve, ktorý od podnikateľov vyžaduje na faktúrach tieto údaje:

 • meno a priezvisko alebo názov firmy,
 • sídlo,
 • IČO,
 • označenie registra, v ktorom je podnikateľ zapísaný, spolu s číslom zápisu,
 • označenie odberateľa v podobnom rozsahu ako u dodávateľa,
 • slovné a číselné označenie faktúry (napr. Faktúra 05072019),
 • popis fakturovaného tovaru alebo služby,
 • sumu – spolu alebo podrobne (cena za mernú jednotku a označenie množstva),
 • dátum vystavenia faktúry a dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je rovnaký ako dátum vystavenia faktúry.

Aké údaje patria na faktúry platiteľov DPH

Povinností je v tomto prípade viac, pretože podnikateľ musí brať do úvahy aj zákon o dani z pridanej hodnoty – nezáleží pritom, či jeho odberateľ patrí, alebo nepatrí medzi platiteľov DPH.

 Na faktúre musí byť: 

 • meno a priezvisko (v prípade SZČO),
 • názov firmy (v prípade s. r. o.),
 • sídlo firmy alebo fyzickej osoby (fakturačná adresa),
 • IČO,
 • označenie registra, v ktorom ste ako podnikatelia zapísaní, spolu s číslom zápisu (obchodný register, živnostenský register a pod.),
 • označenie odberateľa v podobnom rozsahu ako u dodávateľa,
 • identifikačné číslo DPH dodávateľa (ak je odberateľ tiež platiteľom DPH, tak aj jeho IČ DPH),
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum vystavenia faktúry,
 • v prípade, že sa líši od dátumu vystavenia dokladu, uveďte deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia – to je deň dodania tovaru alebo služby, či prijatia platby,
 • rozsah a druh dodávanej služby alebo množstvo a druh dodávaného výrobku,
 • základ dane,
 • sadzba dane,
 • výška dane (v eurách).

Na všetky pravidlá za vás dohliadne fakturačný program

Skúsených podnikateľov pri vystavovaní faktúr málokedy niečo prekvapí. A pravidlá sú zrozumiteľné aj pre začiatočníkov. Keď však fakturovaním nechcete stráviť príliš veľa času, zverte ho fakturačnému programu, ako je napríklad iDoklad. Výhodou pre začínajúcich podnikateľov je tvorba faktúry zadarmo.

Ide o jednoduchú aplikáciu, na ktorej tvorbe sa podieľajú ostrieľaní programátori a účtovníci. Všetky pravidlá za vás strážia šikovné algoritmy, vy máte všade poriadok a faktúru vystavíte do minúty. Vďaka tomu sa môžete naplno ponoriť do činností, ktoré vás bavia.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PR - sponzorovaný obsah
Páčil sa vám článok?