Biznis s parkovacími miestami v Novom meste má na muške aj zeleň

8.2.2020

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Koncom minulého roka sme vás informovali o Bartókovej ulici v Starom Meste, kde na niekdaj­šej magistrátnej parcele vytvoril jej nový majiteľ 37 parkovacích boxov. Záujemcom ich teraz prenajíma po 50 eur mesačne. Nie je pritom jediný, kto sa v Bratislave dostal k lukratívnemu pozemku a teraz chce mať z neho parkovací biznis.

V podobnej situácii sa ocitli obyvatelia Račianskej ulice v Novom Meste. „Nedávno sme do schránok dostali oznámenie, ktorým nám spoločnosť DUFOUR YACHTS Slovakia ako vlastník niektorých pozemkov v okolí ponúkla na odkúpenie parkovacie miesta. Za plochu cca 11 m2 chce 16-tisíc eur. Z pohľadu na katastrálnu mapu je zrejmé, že spoločnosť nadobudla pruh pozemkov medzi Račianskou a Sibírskou ulicou, na ktorom sú viditeľné drobné parcely – jednotlivé parkovacie státia. Nachádzajú sa najmä na Ulici J. C. Hronského,“ upozornil jeden z obyvateľov, Martin Šujan. Spomínaná firma sa dostala k týmto pozemkom v januári 2017 a na predaj ich ponúkla napriek tomu, že sú na nich ťarchy.

„V časti C Ťarchy sa uvádzajú veľmi zložité vzťahy k iným vlastníkom, ktorých reálne zabezpečenie v budúcnosti asi nebude celkom jednoduché, napríklad práva k vstupu, prechodu a prejazdu a podobne,“ zdôraznil náš čitateľ.
Pripomína, že v uvedenom pruhu tvoria výnimku z vlastníctva firmy len pozemky pod obytnými domami. „Časti pozemkov, na ktorých je dnes voľné parkovanie, boli rozdelené na jednotlivé malé pozemky so samostatným listom vlastníctva, ktoré viac-menej kopírujú pôvodné parkovacie miesta,“ doplnil pán Šujan. Podľa aktuálnej katastrálnej mapy pravdepodobne vzniknú aj štyri parkovacie miesta pred domom Račianska 17-19 na ploche, ktorá je v súčasnosti trávnikom.

Zdroj: Marián Dekan

​Upozorňuje aj na fakt, že na Ulici J. C. Hronského firma odkúpila pozemky pod časťou radových garáží, ďalšie pred niektorými garážami, ale aj príslušný úsek verejnej komunikácie. Zároveň sa stala vlastníkom dvoch úsekov verejnej komunikácie na Sibírskej vrátane zelených plôch.

Ako sa vlastne eseročka DUFOUR YACHTS Slovakia dostala k lukratívnym parcelám? Podobne, ako to bolo v prípade predaja pozemku na Bartókovej ulici v Starom Meste, aj tu sa striedajú viacerí majitelia. Na rozdiel od Bartókovej ulice však tieto pozemky nikdy neboli vo vlastníctve hlavného mesta, a teda mesto ich nikdy nepredávalo. „Po obnovení evidencie pozemkov sa zapísali do vlastníctva BEZ š. p. a potom sa niekoľkokrát prevádzali na rôzne súkromné spoločnosti,“ potvrdil hovorca magistrátu Peter Bubla.

Nášmu čitateľovi Martinovi Šujanovi, ktorý sa intenzívne zaujíma o veci verejné, neuniklo, že s parcelami v jeho okolí aj v týchto dňoch prebieha čulý obchod. „Vlastník sa znovu zmenil, teraz je to spoločnosť I & F, s. r. o. List vlastníctva obsahuje titul nadobudnutia: Kúpna zmluva V-38146/2019 zo dňa 02.01.2020. Nie je vylúčené, že do zverejnenia tohto článku nastane ďalšia zmena...“

​Čo sa týka spomínanej Bartókovej ulice, magistrát sa nechce zmieriť s tým, že tam prišiel o lukratívny pozemok. „Mesto ho nepredávalo súčasnému vlastníkovi a taktiež nám nie je známe, že by pri prevode nehnuteľnosti dostalo mesto ponuku na uplatnenie predkupného práva. Daná záležitosť je preto predmetom podrobnejšieho skúmania,“ uviedol hovorca Bubla.

Ako strážia pozemky, ktoré by mali slúžiť verejnosti?

Magistrát
Hovorca Peter Bubla: „K predaju pozemkov nezverených mestským častiam predchádza rozsiahle posudzovanie z pohľadu majetkového, dopravného, ochrany životného prostredia i územného plánu. O stanovisko k predaju je požiadaný aj starosta dotknutej mestskej časti. Následne je predaj prerokovaný na viacerých poslaneckých komisiách a na záver ho schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Všetky tieto kroky sú realizované v záujme predchádzania nezodpovedným predajom a prijímania kvalitných a korektných rozhodnutí o nakladaní s pozemkami.“

Karlova Ves
Starostka Dana Čahojová: „Aj v Karlovej Vsi pociťujeme dôsledky neprezieravého prístupu v minulosti. Odkedy som starostkou Karlovej Vsi, tak sme z toho, čo je v našom vlastníctve, nepredali vôbec nič. V každom volebnom programe iniciatívy Naša Bratislava bol záväzok, ktorý dôsledne dodržiavame, že majetok mestskej časti nepredávame, ale zveľaďujeme.“

Petržalka

Daniel Bernát, referát komunikácie s verejnosťou: „Každý potenciálny predaj pozemku v správe mestskej časti Petržalka prechádza niekoľkými stupňami posudzovania, od príslušných oddelení miestneho úradu cez vedenie mestskej časti až po miestne zastupiteľstvo. Každý konkrétny prípad by bol štandardne podrobený dôslednému zhodnoteniu aj po stránke zámerov investora a účelu, ktorý musí byť v súlade s územným plánom. Treba však konštatovať, že mestská časť Petržalka má väčšiu časť pozemkov zverenú do svojej správy od Hlavného mesta, čo znamená ešte ďalší stupeň kontroly zo strany vlastníka.“ 

Rača
Starosta Michal Drotován: „Kľúčové je, aby mesto nepredávalo pozemky bez stanoviska mestskej časti a obhliadky v teréne. Čo sa týka súkromných pozemkov, ich predaj nie je možné ovplyvniť – jedine, ak je na nich komunikácia či chodník, je tam vecné bremeno zo zákona 66/2009 Z.z.“

Staré Mesto
Hovorca Matej Števove: „Ku každej žiadosti o kúpu pozemku v správe Starého Mesta pristupujeme individuálne a vždy máme na zreteli verejný záujem. Každá žiadosť je predložená a odobrovaná poslaneckou komisiou pre nakladanie s majetkom a financiami. Po odobrení žiadosti je potrebné oceniť predmet predaja znaleckým posudkom, podať žiadosť o súhlas primátora hlavného mesta ako vlastníka nehnuteľnosti s jej odpredajom a v prípade udelenia súhlasu hlavného mesta nasleduje schválenie odpredaja miestnym zastupiteľstvom. Všetky tieto procesné kroky dostatočne zabezpečujú viacnásobnú kontrolu pri predaji nehnuteľnosti.“

Dúbravka
Hovorkyňa Lucia Marcinátová: „Mestská časť podobný prípad za posledných päť rokov neriešila. Predaj pozemkov závisí od poslancov – mestských, miestnych.“

Ružinov
Hovorkyňa Tatiana Tóthová: „Každý jeden návrh na prípadný odpredaj musí byť podrobne spracovaný, prechádza príslušnými komisiami a schváliť ho musí zastupiteľstvo. V dnešnej dobe sa ale k tejto téme pristupuje veľmi citlivo.“

(ac)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.