Predstavili detaily projektu Nové Lido, Bratislavu chce obohatiť o kvalitné a zdravé mestské prostredie

9.4.2024
0

Zdroj: JTRE

Páčil sa vám článok?

Desaťročia plánované rozšírenie celomestského centra na pravý breh Dunaja, vďaka ktorému sa Bratislava stane kompaktným mestom na rieke, napreduje v príprave. Mestská štvrť Nové Lido oživí priestor medzi Starým mostom a Mostom Apollo v Petržalke. Dnes o aktuálnej situácii projektu a zámere, aby patril medzi najekologickejšie štvrte v Európe, informovali zástupcovia developera JTRE.

Ako informoval developer, nová štvrť nadväzuje na historickú identitu miesta, zároveň má ambíciu stanoviť nový ekologický i komunitný štandard v rámci Slovenska aj celého stredoeurópskeho regiónu. Potvrdením záväzku rozvíjať územie priamo v srdci mesta udržateľne je aj prebiehajúca certifikácia v prestížnom systéme BREEAM Communities International.

Nové Lido poskytne zmiešané územie s bývaním, občianskou vybavenosťou, 20-tisíc pracovnými príležitosťami, veľkorysými a kvalitnými verejnými priestormi s dostatkom zelene a dobrým napojením na Petržalku, Staré Mesto a Ružinov. „Vhodnou kombináciou funkcií tvoríme mesto krátkych vzdialeností, kde majú obyvatelia všetko na dosah. Ostatných Bratislavčanov a návštevníkov prilákajú služby a rozmanité možnosti oddychu, zábavy a športu či nábrežná zóna. Bývanie orientujeme k nábrežiu a do centra štvrte, funkcie občianskej vybavenosti sú zmiešané do celého územia a pozdĺž Einsteinovej dominujú pracovné príležitosti a administratíva,“ charakterizuje zámer Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ developera projektu JTRE.

Zdroj: JTRE

Nové Lido - pohľad z výšky na budúcu štvrť na pravom brehu Dunaja.

Návrh novej mestskej štvrte je výsledkom dlhodobej prípravy developera so špičkovými domácimi aj zahraničnými architektmi, urbanistami, krajinnými architektmi a konzultantmi v oblastiach spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti, ekológie, sociológie či zelených technológií. Autormi urbanistickej štúdie sú Juraj Benetin s tímom z ateliéru Compass Architekti, na projekte spolupracujú aj architekti a urbanisti Jakub Cigler, Marko & Placemakers, Gehl Architects či GFI.

Zdroj: ms

Výkonný riaditeľ developera projektu JTRE Pavel Pelikán.

Centrum mesta na oboch brehoch Dunaja

„Intenzita a hustota zástavby zodpovedá tvorbe efektívneho kompaktného centra mesta s blokovou zástavbou s nižšou priemernou podlažnosťou a vyššou zastavanou plochou,“ vysvetľuje architekt Juraj Benetin. Najdôležitejším princípom je podľa neho dotvorenie nového centra na oboch brehoch Dunaja. „Nové Lido je miesto, kde si nové centrum, nazývané aj downtown, vie podať ruky s pravým brehom Dunaja a vznikne nové prepojenie Petržalky so Starým Mestom a Ružinovom,“ dodáva.

Zdroj: ms

Projekt na tlačovej konferencii predstavil aj Juraj Benetin z ateliéru Compass.

Rátajú s tým dlhodobé stratégie rozvoja Bratislavy, ktoré sa premietli do platného územného plánu mesta. Aktuálny návrh Nového Lida stavia na hlavných princípoch ako sú pestrosť funkcií, kompaktná bloková zástavba s pokojnými dvormi, severojužný urbanistický raster s priehľadmi na mestské dominanty a okolitú krajinu, centrálny park či promenádny most cez Dunaj.

Zároveň však zohľadňuje vývoj za takmer dve dekády od schválenia územného plánu a navrhuje jeho aktualizáciu, ktorá posilňuje mestský charakter územia, umožňuje zachovať prírodný ráz inundačného pásma na brehu Dunaja a tiež o viac ako tretinu navyšuje plochu mestskej zelene v zastavanom území za hrádzou. Vďaka tomu bude možné zachovať a rozvíjať vodácke športy a obnoviť kedysi obľúbenú mestskú pláž Lido. „Namiesto obtokového kanála, ktorý by do značnej miery likvidoval jestvujúci biotop lužných lesov, môže vzniknúť nábrežný park, ktorý opäť pomôže zlepšiť vzťah ľudí žijúcich v Bratislave k Dunaju,“ hovorí Juraj Benetin.

Zdroj: JTRE

Nové Lido - bulvár.

Námestie M. R. Štefánika so Slovenským národným divadlom dostane podľa developera v Novom Lide ekvivalent v podobe centrálneho námestia s významným multifunkčným spoločenským objektom v protiľahlej polohe. Hlavné verejné priestory oboch častí moderného centra Bratislavy budú prepojené nielen vizuálne, ale aj navrhovanou pobytovou promenádnou lávkou. Námestie bude prechádzať od nábrežia cez centrálny park po plnohodnotný mestský bulvár s alejami stromov, cyklotrasou, veľkým priestorom pre chodcov a možnosťou vybudovať električkovú trať.

Automobilová doprava bude organizovaná tak, aby sa od Einsteinovej ulice smerom k nábrežiu postupne vytrácala. Autá teda vchádzajú čo najskôr do podzemných garáží, vnútorné územie a nábrežná zóna budú upokojené. Posilní sa úloha mestskej hromadnej dopravy, pešieho pohybu a cyklodopravy, ktorá nadviaže na existujúce trasy ako sú Eurovelo 6 na hrádzi alebo cyklocesta popri Chorvátskom ramene.

Kvalitné a zdravé prostredie pre život

„Už od počiatku prípravy Nového Lida máme v úmysle zásadne znížiť až úplne eliminovať prevádzkové emisie s cieľom maximálnej možnej miery uhlíkovej neutrality a aj vďaka tomu vytvoriť kvalitné a zdravé prostredie pre ľudí,“ približuje Martin Stohl, ESG manažér JTRE. Projekt sa preto zameriava na bezemisné obnoviteľné zdroje energií, pričom v území je využiteľná predovšetkým energia zo zeme, vody a slnka.

Zdroj: JTRE

​Nové Lido - rezidenčné bloky.

Využitie inovatívnych technológií sa pozitívne prejaví na komforte bývania a práce, príjemnom a zdravom vonkajšom prostredí. Tvorba udržateľnej a klimaticky bezpečnej štvrte si vyžaduje prístup s dlhodobou perspektívou, pretože výstavba bude prebiehať po etapách s dokončením v horizonte dlhšom ako 10 až 15 rokov. „Pri súčasnom tempe globálneho otepľovania je zrejmé, že chladenie bude čoraz dôležitejšie. A netýka sa to len interiérov, ale aj verejných priestorov, ktoré navrhujeme s ohľadom na to, aby sa v nich ľudia cítili dobre, aby v nich mohli komfortne tráviť čas aj pri očakávanom zhoršovaní klimatických pomerov,“ podotýka Martin Stohl s tým, že dôraz sa kladie na riešenia utlmujúce efekt tepelných ostrovov vďaka zeleni, tieneniu, výberu vhodných materiálov a zachytávaniu dažďovej vody.

VIDEO: Martin Stohl, ESG manažér JTRE o projekte Nové Lido:

Nastavenie celého projektu a jeho energetickej koncepcie bude vychádzať z množstva odborných štúdií, pokrývajúcich oblasti od energetickej hospodárnosti a redukcie emisií, využitia ekologických materiálov a lokálnych obnoviteľných zdrojov energií, cez biodiverzitu, mikroklímu až po demografické a ekonomické vplyvy, na ktorých sa podieľa medzinárodný tím expertov, okrem tých zo Slovenska a Česka, aj z Holandska, Rakúska a Škandinávskych krajín. Vďaka týmto podkladom sa projekt uchádza aj o prestížnu zelenú certifikáciu BREEAM Communities, ktorá sa zároveň významne prelína so strategickou víziou Bratislava 2030 spracovanou Metropolitným inštitútom Bratislavy.
„Na rozdiel od iných certifikácií sa BREEAM Communities nepozerá na konkrétne budovy, ale na zónu ako celok. Aktuálne sme ukončili prvú z troch častí certifikácie. V rámci nej sa pripravuje urbanistický koncept celého územia, nastavujú kritériá z hľadiska ekológie, biodiverzity a ďalších faktorov, analyzuje sa celkový vplyv na konkrétnu časť mesta vrátane budovania existujúcich a nových komunít,“ vysvetľuje Martin Stohl. Prestížne hodnotenie zatiaľ získalo iba 6 projektov v Strednej a východnej Európe.

Zdroj: JTRE

Nové Lido - kancelárie.

Martina Stohla sme sa spýtali, čo tieto výhody budú v praxi znamenať pre obyvateľov mestskej časti: "Energetické zdroje, ktoré máme, sú predvídateľné a lokálne. Takže nie sme viazaní na vonkajšie zdroje energií, čo je prvá veľká výhoda. Pre obyvateľov to znamená stabilitu, že energie mať budú a navyše za stabilné ceny. Navyše využívame bezemisné energie, čo je prínos ekologický. A navyše je to už nadštandard v pripravenosti na klimatické zmeny. Máme tam byty, ktoré budú mať chladenie ako štandard, čo doteraz štandardom nebolo. A opäť využíve geotermálne zdroje, teda podzemnú vodu," povedal pre Bratislavské noviny Stohl s tým, že nejde o klasickú klimatizáciu, ale systém TABS, ktorý využíva aktiváciu betónového jadra. Teda chlad sa postupne dostáva do priestoru z konštrukcie budovy a nefú na vás žiadny prievan a podobne, čo by malo byť aj zdravšie.

Stavebný zámer projektu Nové Lido aktuálne vstupuje do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zároveň prebieha aktualizácia územného plánu pre toto územie, pričom návrh zmien a doplnkov prešiel v minulom roku verejným prerokovaním, ktoré magistrát Hlavného mesta vyhodnocuje.

(ms)

Páčil sa vám článok?