Hrad Devín prechádza rozsiahlym projektom obnovy. Má zvýšiť návštevnícky komfort, trvácnosť a autenticitu pamiatky

7.9.2022
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Múzeum mesta Bratislavy v tomto období realizuje veľkú obnovu najväčšieho a najnavštevovanejšieho objektu vo svojej správe – národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín. Aktuálne prebiehajúci cezhraničný projekt Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava zastrešuje viacero súbežne prebiehajúcich aktivít, ktoré majú za cieľ zvýšenie návštevníckeho komfortu, bezpečnosti a tiež zvýšenie životnosti i autenticity hradných architektúr.

Na hrade v Devíne sa toho robí aktuálne viac, je to rekonštrukcia krycej stavby ranokresťanských archeologických nálezov cella memoriae; sanácia a rekonštrukcia odkrytých historických architektúr v areáli hradu Devín; archeologický výskum; vznik nového viacjazyčného informačného a navigačného systému v areáli, vybudovanie objektov doplnkovej návštevníckej infraštruktúry a napokon rozvoj inštitucionálnej spolupráce medzi školami v cezhraničnom regióne Marchfeld – Bratislava v oblasti vzdelávania o kultúrnom a prírodnom dedičstve.

V júli tohto roku boli spustené rekonštrukčné práce na krycej stavbe ranokresťanských archeologických nálezov s názvom cella memoriae. Cieľom je renovácia samotnej stavby a tiež opätovné sprístupnenie expozície archeologických nálezov návštevníkom a návštevníčkam hradu Devín. „Predmetom rekonštrukčných prác bolo najmä odstránenie havarijného stavu krycej konštrukcie – obnovenie a stabilizovanie drevenej konštrukcie a vybudovanie novej hydroizolácie strešnej krytiny. Súčasne došlo ku komplexnej obnove vegetatívnej strechy vybranými pôvodnými druhmi rozchodníkov a k obnove náterov,” opisuje Milan Zálešák, vedúci Hradu Devín.

Zdroj: ms

Vedúci hradu Milan Zálešák. 

VIDEO: Viktor Agocs, vedúci oddelenia správy budov Múzea mesta Bratislavy o krycej stavbe ranokresťanských archeologických nálezov:

Od konca júla prebiehajú na strednom a hornom hrade aj sanačné a rekonštrukčné práce odkrytých historických architektúr. Svojím rozsahom a dôležitosťou predstavujú jeden z najvýznamnejších projektov v hradnom areáli za posledné roky. Cieľom je vyvážene konzervačným a dotvárajúcim prístupom zachovať jestvujúce hodnotné historické murivá. Postup, ktorým sa renovácia uskutočňuje, rešpektuje metodické pokyny schválené Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, a teda aj usmernenia uvedené v charte ICOMOS (International Council for Monuments and Sites).

Súčasný nevyhovujúci stav jednotlivých konštrukcií v hradnom areáli je výsledkom parciálnych zásahov po roku 1961, najmä použitia cementu pri prácach statického zabezpečenia. „Dnes sa pri konzervačných prácach vyžaduje aplikovanie pôvodných techník a technológií s cieľom nadviazať na pôvodné techniky pri výstavbe hradov a nevytvárať novotvary zo základných stavebných materiálov,“ približuje Viktor Agocs, vedúci oddelenia správy budov Múzea mesta Bratislavy.

Zdroj: Múzeum mesta Bratislavy

​​Múry: V minulosti sa nesprávne používal cement. Takto opravené časti spoznáte podľa tmavšej farby. Novorekonštruované časti, pri ktorých sa použili pôvodné technológie, sú svetlejšie. 

Moderná rekonštrukcia sa robí použitím miestneho stavebného kameňa z okolitých lomov, rešpektovaním pôvodného riadkovania muriva, správnym výberom vápennej malty s ohľadom na zachovanie pôvodnej farebnosti a štruktúry, tzn. farebnosti vápennej malty s lokálnymi prímesami a zachovaním vzhľadu pôvodného muriva. 

FOTOGALÉRIA:

Dôležitým faktorom sanácie je dlhodobá ochrana koruny murív pôvodne interiérového (chráneného) muriva voči poveternostným účinkom. „Na základe pozitívnych skúseností zo zahraničia sme aj v prípade hradu Devín odporučili realizovať tzv. inžiniersko-biologickú ochranu, pri ktorej je koruna muriva chránená pomocou hustého koberca z rastlín typických pre príslušnú lokalitu. S týmto cieľom boli v kooperácii s odborníkmi – botanikmi – navrhnuté pre danú lokalitu pôvodné druhy rastlín, ktoré zvládnu extrémne poveternostné podmienky na korune muriva,” uvádza Vladimír Kohút, statik spoločnosti PRODIS+, s. r. o., ktorá sa špecializuje o. i. na obnovu hradov. Za optimálneho stavu budú sanačné práce ukončené najneskôr do polovice decembra 2022.

Zdroj: ms

Statik Vladimír Kohút

Archeologický výskum na dolnom hrade v roku 2022 realizovali Dominika Ferenčíková Hulková a Peter Barta pod vedením Jaroslavy Schmidtovej. Nadviazal na výskum, ktorý v rokoch 2017 – 2021 viedla Katarína Harmadyová.

Zdroj: ms

Archeológ ​Peter Barta. 

Zdroj: ms

Peter Barta na nálezisku, kde našli i kostru. 

Najhlbšie odkryté objekty na severozápadnom okraji skúmanej plochy v hĺbke viac ako dva metre predstavujú zvyšky sídliskových architektúr, ktoré na základe keramiky predbežne patria do doby halštatskej a laténskej. „V tejto časti bola odkrytá aj fragmentárne zachovaná menšia zahĺbená stavba s drevohlinitou konštrukciou, ktorá zanikla požiarom a ktorú pre absenciu artefaktov v pôvodnej polohe budeme datovať rádiouhlíkovou analýzou,” uvádzajú realizátori archeologického výskumu na hrade Devín.

Zdroj: ms

Nálezy sú zakryté, aby boli chránené pred burinou. 

Prekvapujúcim nálezom tejto sezóny sú základové žľaby a kolová konštrukcia nadzemnej stavby. Po jej zániku priestor v jej blízkosti slúžil pre uloženie mŕtveho, ako dokazuje v tejto sezóne odkrývaný kostrový hrob. Po prvom kostrovom hrobe odkrytom v novembri 2021 ide o druhý nález, ktorý dokladá rôznorodé využívanie tejto časti lokality v priebehu času. „Artefakty nájdené počas výskumu, ako sú silicitové čepieľky, fragmenty keramických nádob, zlomok rímskej bronzovej spony a drobné úlomky sklených nádob, železné nože a klince, dokladajú osídlenie od eneolitu/staršej doby bronzovej, doby železnej a rímskej až po neskorý stredovek a novovek,” dopĺňajú archeológovia.

VIDEO ​Riaditeľka Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palicová o starostlivosti o hrad Devín: 

Projekt nového informačno-navigačného systému bol v spolupráci so štúdiami MAPA architekti a Hungry studio navrhnutý tak, aby odrážal potreby modernej prezentácie kultúrnych pamiatok a zároveň zohľadňoval princípy inkluzivity a prístupnosti pre čo najširšie návštevnícke spektrum. Okrem neho vzniknú v rámci projektu v areáli aj nové odpočinkové zóny s dobudovanými prvkami návštevníckej infraštruktúry a vďaka preriešeniu vstupného priestoru sa zlepší tiež prístup návštevníkov a návštevníčok na hrad.

Zdroj: ms

Hrad Devín. 

Zdroj: ms

Výhľad z hradu na sútok Dunaja a Moravy, v pozadí Rakúsko, dolu devínsky amfiteáter. 

(ts, ms) 

Páčil sa vám článok?