Príspevok pri narodení dieťaťa: Koľko a za akých podmienok sa vypláca v jednotlivých mestských častiach?

7.2.2019
0

Zdroj: bal

Páčil sa vám článok?

Mamičky, vedeli ste, ako postupovať, aby vám bol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa z príslušnej mestskej časti? Vypláca ho každá mestská časť? A je výška príspevku každej mestskej časti rovnaká? Zisťovali sme za vás.

Zisťovali sme, ako je to s jednorazovým príspevkom pri narodení dieťaťa v jednotlivých mestských častiach. Máte vo vašej mestskej časti vôbec nárok na takýto príspevok? Aká je výška tohto príspevku? A ako je vôbec vyplácaný? Dajú vám ho v hotovosti? Či ho zašlú na účet? Aké podmienky treba splniť, aby ste ho dostali? S týmito otázkami sme oslovili zástupcov všetkých mestských častí hlavného mesta. 

Ako prvý sa k téme vyjadril starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa: ,,Príspevok pri narodení detí je 100 eur. Vypláca sa zväčša v hotovosti pri vítaní občiankov, ktoré robíme cca raz za kvartál, respektíve podľa potreby tak, aby vždy bolo do 20 detí. V prípade neprítomnosti rodiča, respektíve detí, podľa požiadavky rodiča."

,,MČ Petržalka v súčasnosti neposkytuje špeciálny finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Pre rodičov a novonarodených Petržalčanov organizujeme 4x do roka Uvítanie do života, kde okrem kultúrneho programu a zápisu do pamätnej knihy dostávajú malý pamätný darček. Rodičom je vyplácaný len štandardný finančný príspevok štátu pri narodení dieťaťa," informovala Ľudmila Pastorová z tlačového oddelenia.

Poslanec Rastislav Tešovič ozrejmil, ako vyplácanie príspevku funguje v Devínskej Novej Vsi. ,,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa jednej z oprávnených osôb v nasledovnom poradí:

a) matke, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti, 

b) otcovi dieťaťa s trvalým pobytom v mestskej časti, ak matka dieťaťa zomrela, alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie, alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

c) osobe s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje na základe žiadosti oprávnenej osoby vo výške 70 eur, najskôr po dovŕšení troch mesiacov dieťaťa a najneskôr do dvoch rokov veku dieťaťa. Príspevok sa vypláca spravidla bezhotovostne na bankový účet žiadateľa. Občas sa samospráva stretáva aj so situáciou, že žiadateľ nemá bankový účet. Vtedy si stáva,
že si oprávnená osoba žiada výplatu príspevku v hotovosti z pokladne miestneho úradu."

,,Mestská časť Dúbravka neposkytuje pri narodení dieťaťa žiadny finančný príspevok. Nových Dúbravčanov víta na podujatí - Vítanie detí do života, ktoré mestská časť organizuje niekoľkokrát do roka. Na tomto podujatí dostávajú rodičia pri príležitosti narodenia dieťaťa darčekové poukážky. Mestská časť ich poskytuje vďaka spolupráci so súkromnými firmami. Ide napríklad o poukážky na nákup potravín, drogérie a podobne," vyjadrila sa pre banoviny.sk Zuzana Morávková z miestneho úradu.

,,Uznesenie č. 20/2018-2022 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice schválilo poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa od 1.1. 2019 vo výške 100 eur.  Podmienkou poskytnutia príspevku je predloženie originálu  rodného listu dieťaťa a zabezpečenie jeho starostlivosti  v spoločnej domácnosti. Príspevok bude poskytnutý rodičovi , ktorý sa preukáže trvalým bydliskom v OP v mestskej časti. Žiadateľ je povinný predmetné trvalé bydlisko zdokladovať evidenčným listom od správcu objektu (okrem rodinných domov), kde je dieťa prihlásené  ako člen domácnosti. Potvrdenie o preukázaní bývania žiadateľa v mestskej časti musí jasne preukázať , že žiadateľ na uvedenej adrese býval  pred narodením dieťaťa a najneskôr  v deň narodenia dieťaťa. Príspevok sa bude vyplácať v príslušnom kalendárnom roku narodenia dieťaťa. Pri deťoch narodených od 1. novembra bežného roka si žiadateľ môže uplatniť príspevok najneskôr do konca februára nasledujúceho roka. Pre žiadateľov zabezpečujúcich náhradnú rodičovskú starostlivosť platia všetky uvedené podmienky. Pri žiadateľoch, ktorým sa narodili trojičatá/ alebo viac / situáciu rieši osobný predpis. Vyplácanie príspevku sa bude realizovať bezhotovostným prevodom na číslo bankového účtu zadané rodičom. V prípade, ak rodič nemá otvorený bankový účet, vyplácanie príspevku sa bude realizovať v hotovosti , z pokladne miestneho úradu," objasnila pre Bratislavské noviny Iveta Fratričová zo sekretariátu MČ Podunajské Biskupice.

,,V Novom Meste vyplácame príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 200 eur, príspevok sa odovzdáva pri slávnostnom vítaní novorodencov, prípadne na miestnom úrade.
Jedinou podminekou pre vyplatenie príspevku je trvalý pobyt matky v mestskej pred narodením dieťaťa, " povedal hovorca Nového Mesta  Marek Tettinger.

Ako sa vypláca príspevok vo Vajnoroch, nám vysvetlila Michaela Královičová: ,,Príspevok pri narodení dieťaťa vyplácame na Slávnosti uvítania dieťaťa medzi obyvateľom MČ a to v hotovosti. Nárok naň majú rodičia, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v našej MČ a podá si žiadosť o príspevok do veku 6 mesiacov dieťaťa," povedala. Výška príspevku je 50€ na dieťa," doplnil Igor Kňazovický.

,,Ružinov v súčasnosti vypláca pri narodení dieťaťa príspevok 70 eur. V predkladanom rozpočte, ktorý sa bude schvaľovať 19. 2., však navrhujeme jeho zvýšenie o viac než polovicu - na 110 eur. Vypláca sa na základe žiadosti zákonného zástupcu, keď má matka trvalý pobyt v Ružinove (niekoľko iných špecifických situácií je popísaných vo VZN), buď v hotovosti alebo na účet, záleží na rozhodnutí žiadateľov," informovala Tatiana Tothová, hovorkyňa Ružinova.

Informácie o tom, ako funguje vyplácanie príspevku na dieťa v Rači, priniesla Alena Repová z Miestneho úradu Bratislava-Rača : ,,Mestská časť Bratislava-Rača poskytuje jednorazovú peňažnú výpomoc (ďalej len „JPV“) pri narodení dieťaťa.
Podmienky a výška príspevku pre novonarodené deti v Mestskej časti Bratislava-Rača sú schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača č. 264/07/10/P.
Ide o finančný príspevok 100 eur na dieťa a vecný dar kvet a hračka pre dieťa sa odovzdáva sa v hotovosti na podujatí „Slávnostné uvítanie detí do života“.
Podmienky na poskytnutie JPV pre dieťa sú nasledovné:
• jeden z rodičov podá riadne vyplnenú žiadosť o JPV na referát prvého kontaktu najneskôr do jedného roku veku dieťaťa, príloha k žiadosti je fotokópia rodného listu dieťaťa
• dieťa má na území mestskej časti Bratislava-Rača trvalý pobyt
• minimálne jeden z rodičov dieťaťa má na území mestskej časti Bratislava-Rača trvalý pobyt
• rodič, ktorý nemá na území mestskej časti Bratislava-Rača trvalý pobyt, podá spolu so žiadosťou čestné vyhlásenie, že nebude v mieste trvalého pobytu žiadať o identickú výpomoc/príspevok ak mu to predpisy inej mestskej časti/mesta/obce umožňujú."

,,Mestská časť Bratislava-Čunovo nevypláca príspevok pri narodení dieťaťa," informovala o tom Renáta Kovašichová z matriky.

,,Mestská časť Bratislava- Staré Mesto poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 eur. Ide o jednorazový finančný príspevok a poskytuje sa matke, ktorá mala ku dňu narodenia dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti. Príspevok sa nedáva automaticky, matka oň musí požiadať (prostredníctvom špeciálneho tlačiva, ktoré je k dispozícii aj na našej webovej stránke www.staremesto.sk) – a to NAJNESKÔR do dovŕšenia 1 roka veku dieťaťa. Žiadosť (vyplnené tlačivo) treba NAJSKÔR po uplynutí 28 dní od narodenia dieťaťa doručiť na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti. K písomnej žiadosti zároveň treba priložiť fotokópiu aktuálneho rodného listu dieťaťa.
Príspevok sa vypláca buď osobne, alebo od 1. januára 2018 už aj priamo na účet," povedala Martina Štefániková z tlačového oddelenia.

Ako je to vo Vrakuni? ,,Mestská časť na svojej webovej stránke www.vrakuna.sk v záložke „Tlačivá“ – odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí má uverejnené tlačivo – Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy - uvítanie do života a príspevok pri narodení dieťaťa. Rodič novonarodeného dieťaťa zašle vyplnenú Žiadosť na mailovú adresu uvitaniedozivota@vrakuna.sk a dieťa bude zaradené na konkrétne určený slávnostný akt. Rodič bude o prijatí Žiadosti mailom oboznámený potvrdzujúcim mailom. Vyplnenú Žiadosť môže rodič priniesť aj osobne na podateľňu miestneho úradu s uvedením všetkých údajov. Pozvánka, ktorá bude rodičom doručená (mailom alebo poštou), slúži ako podklad k prevzatiu finančného príspevku v pokladni Miestneho úradu mestskej časti, Šíravská 7, Bratislava nasledujúci deň po podujatí v stránkové dni, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti, na požiadanie aj bankovým prevodom. Za novonarodené dieťa sa rozumie dieťa do jedného roka života.
Na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa nie je právny nárok. Na jedno dieťa môže byť poskytnutý príspevok iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok pri narodení dieťaťa môže byť poskytnutý na každé dieťa.
Poskytovateľ finančného príspevku poskytne oprávnenej osobe finančný príspevok do 30 dní odo dňa konania slávnostného aktu. Pri neprevzatí príspevku do 30 dní odo dňa podujatia zaniká nárok na jeho vyplatenie," ozrejmila Zuzana Lešická zo sekretariátu starostu.

,,Karlova Ves poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa rodičom, ktorí oň požiadajú a majú trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Výška príspevku je 90 eur, vyplácaný je v hotovosti alebo na účet. V roku 2018 Karlova Ves poskytla príspevok pri narodení dieťaťa 316 žiadateľom, v celkovej výške 28.440 eur. O jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa môžu rodičia požiadať v Centre služieb občanom pri miestnom úrade. Podmienkou pridelenia príspevku je, že rodič, ktorý o príspevok žiada, musí mať minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Žiadosť o príspevok možno nájsť na webstránke Karlovej Vsi www.karlovaves.sk v časti Centrum služieb občanom, Ohlasovňa pobytov," povedal Branislav Heldes, hovorca Karlovej Vsi.

,,Mestská časť Bratislava-Lamač, nemá v súčasnosti zavedený príspevok pri narodení dieťaťa, ani vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte. Dvakrát do roka organizuje MČ BA-Lamač kultúrno-spoločenské podujatie „Uvítanie do života“, na ktoré sa rodičia, ktorí majú záujem, musia prihlásiť. Novorodencom okrem darčekov nefinančnej povahy darujeme finančnú poukážku v hodnote 15 - 20 eur," zodpovedala naše otázky Mária Šimončičová z Miestneho úradu MČ Bratislava – Lamač. 

,,Mestská časť Jarovce príspevok pri narodení dieťaťa zatiaľ nemá," uviedol starosta Jaroviec Jozef Uhler.

,,V našej mestskej časti Bratislava – Devín je možné požiadať o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa podľa platného VZN obce číslo 2/2011 § 8. Výška príspevku je 70 €. O príspevok musí požiadať matka dieťaťa, rodič musí mať trvalý pobyt v mestskej časti, musí vyplniť žiadosť a doložiť kópiu rodného listu dieťaťa (dieťa musí mať taktiež TP na území mestskej časti). Požiadať o jednorázový príspevok môžu do 6 mesiacov veku dieťaťa. Čiastka sa vypláca buď v hotovosti alebo na bankový účet, záleží čo uvedie žiadateľ v žiadosti. Tlačivá sú dostupné na našej webovej stránke www.devin.sk a na úrade," informovala Viera Šulovská z miestneho úradu.

,,MČ Bratislava-Rusovce neposkytuje príspevok pri narodení dieťaťa," dodala Zuzana Červenáková zo sekretariátu MÚ MČ Bratislava-Rusovce.

 Pre lepšie zorientovanie sa v danej problematike si pozrite aj našu prehľadnú tabuľku:

   Mestská časť   Príspevok pri narodení dieťaťa (v eurách)
   Nové Mesto    200
   Staré Mesto    100
   Rača    100
   Záhorská Bystrica    100
   Podunajské Biskupice      100
   Karlova Ves    90
   Ružinov    70, plánované zvýšenie na 110
   Devínska Nová Ves    70
   Vrakuňa      70
   Devín    70
   Vajnory    50
   Rusovce    neposkytuje
   Čunovo    neposkytuje
   Dúbravka    neposkytuje
   Petržalka    neposkytuje
   Lamač    neposkytuje
   Jarovce    neposkytuje

Zdroj: bal

Jednotlivé mestské časti sa odvolávajú na fakt, že pri výške príspevku k narodeniu dieťaťa ​zavažuje hlavne rozpočet danej mestskej časti a nakoľko si ho mestská časť môže dovoliť. Najvyšší príspevok ponúka Nové Mesto až vo výške 200 eur, kým najnižší Vajnory vo výške 50 euro, stále sú však na tom lepšie ako mestské časti Čunovo, Dúbravka, Petržalka, Jarovce, Rusovce a Lamač, ktoré príspevok pri narodení dieťaťa neposkytujú vôbec.

(bal)

Páčil sa vám článok?