• Život v meste
  • 16.07.2017 08:06

Máte nápad, čo so zrážkovou vodou? Mesto vám môže zaplatiť

0 0
Zdroj: archív

Aj tento rok sa môžete uchádzať o peniaze na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste.

Mestskí poslanci schválili materiál o poskytovaní tohto finančného príspevku, ktoré mesto predložilo v rámci rozpočtu na rok 2017, na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V tomto roku boli v rozpočte mesta na uvedený grantový program vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 40-tisíc eur. Program je súčasťou projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy.

Mesto bude poskytovať finančný príspevok na malé projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou všetkým záujemcom na úrovni individuálnej bytovej zástavby, hromadnej bytovej výstavby, zariadení v správe alebo v majetku mestských častí hlavného mesta Bratislavy a ďalších objektov, ktoré sú majetkom fyzických a právnických osôb pri aplikovaní vodozádržných opatrení, ktoré riešia negatívne dôsledky zmeny klímy v mestskom prostredí a predstavujú čiastočné riešenie tejto nepriaznivej situácie v mestách.

Typickými príkladmi takýchto malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou sú vodozádržné opatrenia na vsakovanie zrážkovej vody na pozemkoch vlastníkov (formou rigolov, vsakovacích pásov, dažďových záhradiek) či zadržiavanie zrážkovej vody a jej následné využitie na zavlažovanie alebo jej zachytávanie ako úžitkovej vody (pomocou zberných nádob). Ďalšími príkladmi ako zabezpečiť prirodzený kolobeh vody v mestskom prostredí je nahradenie nepriepustných spevnených plôch za vodopriepustné či realizácia vegetačných striech alebo „zelených“ stien na fasádach budov. Minulý rok bol zo strany verejnosti najväčší záujem o zberné nádoby na zachytávanie dažďovej vody, taktiež o drenážne a vsakovacie systémy.Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s udržateľným hospodárením so zrážkovou vodou je potrebné podať vždy k poslednému dňu mesiaca, najneskôr však do 30. septembra kalendárneho roka 2017 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Rovnako ako minulý rok, tak aj tento rok sa môžu záujemcovia uchádzať o finančnú podporu do výšky 50 %, max. do výšky tisíc eur preinvestovaných nákladov súvisiacich s malými projektmi týkajúcimi sa udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou.

Žiadosti o finančný príspevok treba posielať poštou na adresu hlavného mesta: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava.

Každá žiadosť musí byť doručená v jednom exemplári na predpísanom formulári spolu s požadovanými prílohami, pričom rozhodujúci je termín doručenia žiadosti na podateľňu magistrátu hlavného mesta.

Obálka musí byť zreteľne označená textom „Grantová schéma – zrážky“. Žiadosť, vrátane príloh, treba súčasne zaslať aj v elektronickej podobe na adresu osap@bratislava.sk a do predmetu správy uviesť „Grantová schéma – zrážky“. Výzva na predkladanie žiadostí je zverejnená na webovej stránke mesta.

(ts, ms)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.