• Život v meste
  • 22.02.2016 01:09

Právna poradňa: Obmedzenie zárobkovej činnosti

0 0
Právna poradňa: obmedzenie zárobkovej činnosti - pravna_poradna

V článku sa bližšie pozrieme na obmedzenie zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru, teda na tzv. konkurenčnú doložku. Zmyslom takejto doložky je obmedzenie pracovnej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru.

Jedná sa teda o právny nástroj, ktorý slúži na ochranu zamestnávateľa pred výkonom konkurenčnej činnosti. V zmysle platnej právnej úpravy tak zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť, že zamestnanec nebude po skončení pracovného pomeru vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Takéto obmedzenie možno platne dohodnúť iba v rámci pracovného pomeru ako súčasť pracovnej zmluvy a to najdlhšie na jeden rok.

Podmienkou na uplatnenie konkurenčnej doložky je jedine to, že zamestnanec má počas pracovného pomeru možnosť nadobúdať informácie, ktoré nie sú bežne dostupné a ktorých využitie by mohlo zamestnávateľovi privodiť podstatnú ujmu. Za každý mesiac dodržiavania tohto záväzku poskytne zamestnávateľ zamestnancovi primeranú náhradu vo výške najmenej 50 percent priemerného mesačného zárobku. Náhrada je splatná vo výplatnom termíne zamestnávateľa s tým, že ak zamestnávateľ náhradu nevyplatil do 15 dní od uplynutia jej splatnosti, môže zamestnanec konkurenčnú doložku vypovedať a táto v takom prípade zaniká dňom doručenia výpovede zamestnávateľovi. Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť v pracovnej zmluve aj na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší konkurenčnú doložku. Jej suma však nesmie prekročiť celkovú primeranú náhradu, ktorú je povinný platiť zamestnávateľ zamestnancovi, ako bolo uvedené vyššie.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek
0917 822 723


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.