• Život v meste
  • 05.02.2016 08:46

Právna poradňa: Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

0 0
Právna poradňa: zodpovednosť zamestnávateľa za škodu - pravna_poradna

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi pracovným úrazom je upravená v Zákonníku práce. V tomto článku sa bližšie zameriame na predpoklady zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom.

Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (k pracovnému úrazu), zodpovedá za takto vzniknutú škodu zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase vzniku pracovného úrazu v pracovnom pomere.

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu objektívne, bez ohľadu na to, či porušil alebo neporušil určitú právnu povinnosť alebo či danú škodu zavinil alebo nezavinil. Pracovným úrazom rozumieme poškodenie zdravia, ktoré zamestnancovi spôsobilo plnenie pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Na druhej strane nejde o pracovný úraz, ak daný úraz utrpel zamestnanec na ceste do zamestnania a späť. Zákonník práce tiež bližšie definuje, čo sa rozumie plnením pracovných úloh – ide o výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, ale aj o inú činnosť vykonávanú na príkaz zamestnávateľa a rovnako aj o činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. Pokiaľ ide o pracovný úraz spôsobený v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, takýmito úkonmi môžeme rozumieť napr. prezliekanie zamestnanca pred skončení pracovnej zmeny a po nej, vykonanie osobnej hygieny a pod.

Na záver však treba ešte uviesť, že zamestnávateľ sa v určitých prípadoch môže zbaviť zodpovednosti za pracovný úraz – napr. ak si zamestnanec spôsobil pracovný úraz pod vplyvom alkoholu.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek
0917 822 723


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.